DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Administrator (również jako „Instytut”) – Instytut Książki z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 31-148) przy ul. Wróblewskiego 6, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1030 ze zm.) świadczący usługi dostępu do zasobów Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • Biblioteki – biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz. 642 ze zm.), które prowadzą katalog biblioteczny w Programie MAK+, z których usług korzysta Czytelnik na zasadach określonych w ich regulaminach;
  • Czytelnik – osoba fizyczna będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku Czytelników, którzy nie ukończyli 16 roku życia, w celu skorzystania przez nich z usług na zasadach określonych w Regulaminie rejestracji Internetowego Konta Czytelnika musi dokonać rodzić lub opiekun prawny.
  • Program MAK+ - zintegrowany system biblioteczny obsługujący prace biblioteczne, którego integralną częścią jest ogólnopolska wyszukiwarka książek w Bibliotekach, dostępna pod adresem www.szukamksiążki.pl.
  • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Czytelnika i Administratora;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.szukamksiążki.pl umożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Administratora narzecz Czytelnika;
 • Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator ustala niniejszym „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

DZIAŁ II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Na podstawie i w granicach niniejszego Regulaminu Administrator świadczy następujące usługi w ramach Serwisu:
  • Weryfikacja tożsamości Czytelnika w celu aktywacji Internetowego Konta Czytelnika,
  • Aktywacja Internetowego Konta Czytelnika,
  • Dostęp do zawartości Serwisu za pomocą Internetowego Konta Czytelnika,
  • Korzystanie z Internetowego Konta Czytelnika zapewniającego w szczególności następujące funkcjonalności:
   • wyszukiwanie interesujących Czytelnika pozycji wśród dostępnych zasobów bibliotecznych;
   • rezerwacja lub kolejkowanie wybranych pozycji;
   • przeglądanie listy Bibliotek oraz ich bazy adresowej, w których jest zapisany Czytelnik;
   • kontakt z Bibliotekami, w których zapisany jest Czytelnik,
   • przeglądanie informacji o wypożyczonych lub zarezerwowanych w Bibliotekach pozycjach,
 • Administrator nie pobiera jakichkolwiek opłat za korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu.
 • Administrator zastrzega możliwość zmiany usług jak również ich funkcjonalności w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Czytelnika.

DZIAŁ III. Warunki korzystania z usług i zasady odpowiedzialności

 • Warunkiem założenia Internetowego Konta Czytelnika jest uprzednie zapisanie się do którejkolwiek z Bibliotek korzystających z Programu MAK+, zgodnie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu. W przypadku Czytelników, którzy nie ukończyli 16 roku życia do założenia konta Czytelnika jest uprawniony jedynie rodzic lub opiekun prawny.
 • Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies;
  • konto poczty e-mail;
 • Czytelnik przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 • Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 • Czytelnik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 • Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. Administrator będzie powiadamiać Czytelników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Czytelnikom korzystanie z wybranych usług bądź całego Serwisu. Administrator zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Czytelników.
 • W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Czytelników.
 • Administrator nie odpowiada za treści dostarczane lub zamieszczane w Serwisie przez podmioty trzecie. W szczególności Administrator nie odpowiada za dostarczane przez Biblioteki informacje dotyczące dostępności wybranych przez Czytelnika zasobów bibliotecznych.

DZIAŁ IV. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Moment zawarcia umowy o świadczenie usług następuje w chwili akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia przez Czytelnika wymaganych danych w witrynie internetowej znajdującej się pod adresem www.szukamksiążki.pl w celu weryfikacji jego tożsamości.
 • Czytelnik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie w Serwisie opcji „Usuń moje konto” w zakładce „Ustawienia”. Usunięcie konta nastąpi w ciągu 72 godzin od zaznaczenia przez Czytelnika opcji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 • Czytelnik ma możliwość zaprzestania korzystania z usług świadczonych wramach Serwisu w każdej chwili, korzystając z opcji wylogowania.

DZIAŁ V. Reklamacje

 • Czytelnik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Administrator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 • Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Czytelnika zgłaszającego reklamację(reklamującego): imię i nazwisko, adres e-mail.
 • Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Administrator powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt. 20 zdanie drugie, wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą)
 • Administrator nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

DZIAŁ VI. Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych Czytelników

 • Administrator na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1030 ze zm.), jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Czytelników w celu zgodnego z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz marketingu własnych produktów i usług, także za pośrednictwem elektronicznych urządzeń końcowych, o ile czytelnik wyrazi na to odrębną zgodę. Ponadto za zgodą Czytelnika wyrażoną w Serwisie w zakładce „Ustawienia” jego dane mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem w celach marketingowych. Podmiotami współpracującymi z Administratorem są w szczególności wydawnictwa.
 • W celu właściwej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności weryfikacji tożsamości Czytelnika i aktywacji Internetowego Konta Czytelnika, Administrator pozyska od Bibliotek, w których zapisany jest Czytelnik, jego dane osobowe w niezbędnym zakresie, to jest:
  • imiona i nazwiska,
  • numer PESEL,
  • adres zameldowania,
  • adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres e-mail,
  • telefon,
  • obywatelstwo,
  • numer dokumentu tożsamości w przypadku Czytelnika będącego obcokrajowcem.
 • Administrator może udostępniać dane osobowe Czytelników jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. policji), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 • Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania Czytelnik może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym poprzez wysłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ponadto przysługuje mu sprzeciw na przetwarzanie danych przez Administratora w celach marketingu produktów i usług własnych oraz na udostępnianie danych innym administratorom danych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Administratora usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Czytelnik może w każdej chwili skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonych zgód, poprzez odznaczenie zaznaczonych opcji w zakładce ustawienia, jak również skorzystać z prawa do żądania od administratora danych osobowych :
  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Czytelnika, zapewniając niezbędne środki techniczne i organizacyjne określone w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności są to szyfrowane łącza (https) oraz środki służące do uwierzytelnienia Czytelnika (indywidualne identyfikatory i hasła).
 • W przypadku korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Czytelnika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Czytelnika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 • Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do organu nadzoru ochrony danych osobowych.

DZIAŁ VII. Przepisy końcowe

 • Administrator zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa do znaków towarowych) przysługujących Administratorowi.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 • Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Czytelnika pod adresem internetowym www.szukamksiążki.pl
 • Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Administrator powiadomi Czytelnika za pomocą wiadomości e-mail.
 • Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Czytelnika o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego chyba że Czytelnik rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w pkt. 17 Regulaminu. W takim przypadku Internetowe Konto Czytelnika zostanie usunięte w terminie wskazanym w zdaniu drugim pkt. 17 Regulaminu.
 • Dane kontaktowe:
  • Administrator danych Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Prawem właściwym jest prawo polskie.

Załącznik:

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Narodowe Centrum Kultury

belka logotypowa nprcz

belka logotypowa mkidn

belka logotypowa biblioteka narodowa

belka logotypowa nck