§1. Prawo do korzystania ze zbiorów

 1. Oddział dla Dzieci przeznaczony jest dla czytelników w wieku od 6 do 16 lat. Może z niej korzystać młodzież po przekroczeniu tego wieku.
 2. Dzieci, które chcą korzystać z wypożyczalni i czytelni Oddziału, zobowiązane są do zapisania się do biblioteki oraz do zapoznania się z zasadami wypożyczania książek i czasopism zamieszczonymi w regulaminie.
 3. W oparciu o dane z dowodu osobistego rodziców lub opiekunów bibliotekarz wypełnia druczek zobowiązania obligującego dziecko do przestrzegania postanowień regulaminu. Zobowiązanie winno być też podpisane przez rodziców (opiekunów) odpowiedzialnych za dziecko.
 4. Korzystanie ze zbiorów wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i przeniesieniu się do innej szkoły.

§2. Wypożyczanie

 1. Z księgozbioru wypożyczalni czytelnik korzysta na zasadzie wolnego dostępu do półek.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 4 tygodni.
 3. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Wypożyczone książki czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Dla uniknięcia nieporozumień czytelnik winien dopilnować odnotowania zwrotu książek.

§3. Korzystanie z czytelni

 1. Księgozbiór czytelni przeznaczony jest do korzystania na miejscu.
 2. Dzieci, które chcą korzystać z czytelni, muszą uprzednio wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni.
 3. Z księgozbioru czytelni można korzystać przy pomocy bibliotekarza.
 4. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik oddaje dyżurującemu bibliotekarzowi wypożyczoną literaturę i wpisuje do zeszytu odwiedzin tytuły książek i czasopism, z których korzystał na miejscu.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.

§4. Poszanowanie książek

Czytelnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości i poszanowania książek jako wspólnego dobra kultury.

§5. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik lub jego prawny opiekun. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną i zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. O ile odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest zapłacić trzykrotną wartość książki oraz pokryć koszty jej oprawy.
 2. Za uszkodzenie książki czytelnik winien zapłacić odszkodowanie w wysokości określonej przez kierownika Oddziału dla Dzieci.

§6. Przetrzymanie książek

 1. Czytelnik, który przetrzymuje książki ponad termin określony w § 2 ust. 2 otrzymuje wezwanie do zwrotu. Jeśli mimo wezwania książki nie zostaną zwrócone zawiadamia się pisemnie rodziców lub opiekunów oraz szkołę.
 2. Rodzice lub opiekunowie, do których biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywają ich koszty.

§7. Poradnictwo i informacje

Bibliotekarz udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§8. Inne

 1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do obowiązującego regulaminu.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być częściowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 3. W przypadkach spornych, od decyzji kierownika Oddziału dla Dzieci można się odwołać do dyrektora PiMBP w Kamieniu Pomorskim.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Narodowe Centrum Kultury

belka logotypowa nprcz

belka logotypowa mkidn

belka logotypowa biblioteka narodowa

belka logotypowa nck