§ 1. Prawo korzystania

 1. Z Działu Muzycznego mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
  • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
  • zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2. Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów muzycznych.

 1. Dział Muzyczny udostępnia swoje zbiory na miejscu oraz wypożycza je na zewnątrz.
 2. Wypożyczanie zbiorów muzycznych:
  • jednorazowo można wypożyczyć 4 egzemplarze zbiorów muzycznych (płyty analogowe, taśmy magnetofonowe, książki) na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie,
  • osobom niewidomym i niedowidzącym wypożycza się książkę mówioną (3 pozycje na miesiąc),
  • wybrane pozycje czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza,
  • bibliotekarz udziela informacji o zbiorach muzycznych, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 3. Przetrzymywanie zbiorów

 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu zbiorów muzycznych pokrywa jego koszty według aktualnego cennika.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat za przetrzymanie zbiorów, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 3. Czytelnik, który nie uregulował swoich zobowiązań wobec biblioteki nie może korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. Czytelnik korzystając z działu jest zobowiązany do poszanowania zbiorów muzycznych będących własnością biblioteki.
 2. Korzystający powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia rejestrowane są na karcie zbiorów.
 3. Za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbioru odpowiada czytelnik. Dokumenty dźwiękowe, których odtworzenie jest utrudnione ze względu na uszkodzenie powinny zostać odkupione przez czytelnika. Koszt drobnych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika pokrywa w całości czytelnik. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 4. Czytelnik może za zgodą kierownika działu dostarczyć zamiast zagubionego lub zniszczonego zbioru egzemplarz nie mniejszej wartości, przydatny bibliotece.

§ 5. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać bezpośrednio u Dyrektora Biblioteki.

§ 6. Przepisy końcowe

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo zawieszony a w szczególnie w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Działu Muzycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Narodowe Centrum Kultury

belka logotypowa nprcz

belka logotypowa mkidn

belka logotypowa biblioteka narodowa

belka logotypowa nck