§ 1. Prawo korzystania

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Ustalonym opłatom podlegają tylko usługi kserograficzne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2. Zasady korzystania

 1. W czytelni korzystać można z książek i czasopism tylko na miejscu.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 3. Książki podaje bibliotekarz. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.
 4. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu książki na czas zamknięcia czytelni wyłącznie czytelnikom biblioteki. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest wpłacenie przez czytelnika kaucji równej wartości książki.
 6. W czytelni prowadzi się wypożyczanie czasopism (oprócz numerów bieżących).

§ 3. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. W przypadku braku książki w zbiorach, na życzenie czytelnika Biblioteka może sprowadzić żądaną publikację z innej biblioteki w Polsce.
 2. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik w wysokości 7 zł za pierwszą książkę i 3 zł za każdą następną.

§ 4. Ochrona zbiorów

 1. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania zbiorów.
 2. W przypadku uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł książki lub za zgodą kierownika czytelni dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece, bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. Do całości odszkodowania wlicza się koszt oprawy introligatorskiej, jeżeli książka ją posiadała, wg aktualnego cennika introligatorskiego.
 4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnik może zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.

§ 6. Przepisy końcowe

Czytelnik nie stosujący się do regulaminu Czytelni może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stale, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 sierpień 2022 07:21 Daniel Michalak