Ważne

Kontakt
tel. 913820541,
e-mail : pimbpkamien@wp.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR– General Data Protection Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim z siedzibą pod adresem: Wolińska 9.

2. Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem bądź wykonania zlecenia.

3. Odbiorcy
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia.

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe wynikające z umowy/zlecenia przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji danej umowy/zlecenia, a także przez okres w którym mogą ujawnić się rozszerzenia związane z tą umową/zleceniem. Ponadto ciąży na nas obowiązek przechowywania przez 6 lat informacji dla celów sprawozdawczości finansowej.

5. Przysługujące Państwu prawa
Zgodnie z zapisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:
* Dostępu do swoich danych.
* Sprostowania (poprawienia) swoich danych.
* Usunięcia danych, bądź ograniczenia ich przetwarzania.
* Przenoszenia danych.
* Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Inspektor Ochrony Danych OsobowychKontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - : iodo@kamienpomorski.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia umowy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.