Ważne

Kontakt
tel. 913820541,
e-mail : pimbpkamien@wp.pl

biblioteka_kamien

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025


Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0

Wszystkie prawa zastrzeżone

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę̨ o zapoznanie się̨ z poniższymi informacjami.

Nota Prawna:


Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych, w tym Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim - Gmina Kamień Pomorski zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również̇ od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim
(dalej zwana: Jednostka Organizacyjna), z siedzibą przy ul. Wolińska Nr 9, 72-400 Kamień Pomorski, NIP: 857-10-58-830
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym w Jednostce Organizacyjnej jest Dariusz Łydziński. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail dariusz@4itsecurity.pl.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Jednostkę Organizacyjną przede wszystkim do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), jak również odpowiednio w celu wykonania zawartej umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Jednostce Organizacyjnej, w szczególności w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Jednostki Organizacyjnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podmioty, którym mogą̨ być́ udostępnione Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią̨/Pana dobrowolnej zgody na udostepnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostepnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń́ Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być́ ujawniane podmiotom wspierającym działania Jednostki Organizacyjnej tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Jednostka Organizacyjna będzie ujawniać́ w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Jednostka Organizacyjna będzie wybierać́ tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają̨ należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. Jednostka Organizacyjna nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, przez okres niezbędny do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, przez okres obowiązywania umowy, bądź do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Jednostce Organizacyjnej, nie dłużej niż przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, a wynikający z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Jednostkę Organizacyjną:
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, gdy są̨ nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną̨ sytuacją, lub gdy są̨ one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Jednostkę Organizacyjną Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ podlegać́ decyzjom opierającym się̨ wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Adres do korespondencji:
Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć́ się̨ więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić́ złożone przez siebie któreś́ z oświadczeń́ lub skorzystać́ z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Jednostki Organizacyjnej lub na adres email: pimbpkamien@wp.pl W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, Jednostka Organizacyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę̨ żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią̨/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.