Ważne

Kontakt
tel. 913820541,
e-mail : pimbpkamien@wp.pl

biblioteka_kamien

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim

Wszystkie prawa zastrzeżone


Tytuł

Opis obrazka

Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów. Tutaj należy napisać tekst wprowadzający do tematki regulaminów.


Regulamin Wypożyczalni

 

§1 PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy Obywatele.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a ) okazać dowód osobisty,
b ) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu i miejsca pracy.

§2 KAUCJA

Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta (gminy), pobiera się przy zapisie kaucję (zwrotną) w wysokości 10 zł za wolumin.

§3 WYPOŻYCZENIA

1. Wypożyczać można jednorazowo 5 wol.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
3. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację , w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka . Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
4. O ile książka jest aktualnie wypożyczona , czytelnik może ją zamówić.
5. Z księgozbioru encyklopedyczno-słownikowego można korzystać tylko na miejscu w bibliotece.
6. Czytelnik nie może korzystać z biblioteki, jeżeli w domu panuje choroba zakaźna.
7. Wypożyczalnia stosuje wolny dostęp do półek.
8. Wybrane książki należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

§4 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty, za przetrzymanie książek nie może przekraczać 50 zł.

§5 POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki , chronić je przed wszelkim uszkodzeniem i zniszczeniem.
2. Czytelnik, jak i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie uszkodzeń.

§6 ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK

Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszt jej oprawy. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien uiścić 3-10 krotną wartość książki. Za uszkodzenie książki czytelnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określa kierownik wypożyczalni w zależności od stopnia uszkodzenia książki.

§7 PORADY I INFORMACJE

Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

§8 PRZEPISY KOŃCOWE

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. W tym przypadku przysługuje mu odwołanie do Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim.Regulamin Czytelni

 

§ 1 Prawo korzystania

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Ustalonym opłatom podlegają tylko usługi kserograficzne.
3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
4. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2 Zasady korzystania

1. W czytelni korzystać można z książek i czasopism tylko na miejscu.
2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
3. Książki podaje bibliotekarz. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.
4. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu książki na czas zamknięcia czytelni wyłącznie czytelnikom biblioteki. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest wpłacenie przez czytelnika kaucji równej wartości książki.
6. W czytelni prowadzi się wypożyczanie czasopism (oprócz numerów bieżących).

§ 3 Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. W przypadku braku książki w zbiorach, na życzenie czytelnika Biblioteka może sprowadzić żądaną publikację z innej biblioteki w Polsce.
2. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik w wysokości 7 zł za pierwszą książkę i 3 zł za każdą następną.

§ 4 Ochrona zbiorów

1. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania zbiorów.
2. W przypadku uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł książki lub za zgodą kierownika czytelni dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece, bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. Do całości odszkodowania wlicza się koszt oprawy introligatorskiej, jeżeli książka ją posiadała, wg aktualnego cennika introligatorskiego.
4. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5 Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnik może zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.

§ 6 Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do regulaminu Czytelni może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stale, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.Regulamin Odziału Dla Dzieci

 

§1 Prawo do korzystania ze zbiorów

1. Oddział dla Dzieci przeznaczony jest dla czytelników w wieku od 6 do 16 lat. Może z niej korzystać młodzież po przekroczeniu tego wieku.
2. Dzieci, które chcą korzystać z wypożyczalni i czytelni Oddziału, zobowiązane są do zapisania się do biblioteki oraz do zapoznania się z zasadami wypożyczania książek i czasopism zamieszczonymi w regulaminie.
3. W oparciu o dane z dowodu osobistego rodziców lub opiekunów bibliotekarz wypełnia druczek zobowiązania obligującego dziecko do przestrzegania postanowień regulaminu. Zobowiązanie winno być też podpisane przez rodziców (opiekunów) odpowiedzialnych za dziecko.
4. Korzystanie ze zbiorów wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i przeniesieniu się do innej szkoły.

§2 Wypożyczanie

1. Z księgozbioru wypożyczalni czytelnik korzysta na zasadzie wolnego dostępu do półek.
2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 4 tygodni.
3. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Wypożyczone książki czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Dla uniknięcia nieporozumień czytelnik winien dopilnować odnotowania zwrotu książek.

§3 Korzystanie z czytelni

1. Księgozbiór czytelni przeznaczony jest do korzystania na miejscu.
2. Dzieci, które chcą korzystać z czytelni, muszą uprzednio wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni.
3. Z księgozbioru czytelni można korzystać przy pomocy bibliotekarza.
4. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik oddaje dyżurującemu bibliotekarzowi wypożyczoną literaturę i wpisuje do zeszytu odwiedzin tytuły książek i czasopism, z których korzystał na miejscu.
5. W czytelni obowiązuje cisza.

§4 Poszanowanie książek

Czytelnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości i poszanowania książek jako wspólnego dobra kultury.

§5 Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik lub jego prawny opiekun. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną i zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. O ile odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest zapłacić trzykrotną wartość książki oraz pokryć koszty jej oprawy.
2. Za uszkodzenie książki czytelnik winien zapłacić odszkodowanie w wysokości określonej przez kierownika Oddziału dla Dzieci.

§6 Przetrzymanie książek

1. Czytelnik, który przetrzymuje książki ponad termin określony w § 2 ust. 2 otrzymuje wezwanie do zwrotu. Jeśli mimo wezwania książki nie zostaną zwrócone zawiadamia się pisemnie rodziców lub opiekunów oraz szkołę.
2. Rodzice lub opiekunowie, do których biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywają ich koszty.

§7 Poradnictwo i informacje

Bibliotekarz udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§8 Inne

1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do obowiązującego regulaminu.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być częściowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
3. W przypadkach spornych, od decyzji kierownika Oddziału dla Dzieci można się odwołać do dyrektora PiMBP w Kamieniu Pomorskim.Regulamin Czytelni Internetowej "IKONKA"

 

I. ZASADY KORZYSTANIA

1. Z czytelni internetowej mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, korzystanie z gier i programów edukacyjnych).
4. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących komunikacji.
5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych korzystaniem ze stanowiska komputerowego czas ten może zostać wydłużony.
6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, 2 osoby).
7. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
8. Użytkownik ma obowiązek zająć miejsce wskazane przez dyżurującego bibliotekarza.
9. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze użytkownik zobowiązany jest wpisać się do księgi odwiedzin, zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej oraz pozostawić u obsługującego go bibliotekarza dowód tożsamości celem spisania danych osobowych.
10. Wpisanie się do księgi odwiedzin jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wpisanie się do księgi odwiedzin nie mogą korzystać z czytelni internetowej. Dane osobowe użytkowników czytelni będą wykorzystywane do celów statystycznych i uzyskania ewentualnego odszkodowania za szkody poczynione przez osobę korzystającą z czytelni internetowej.
11. W księdze odwiedzin użytkownik wpisuje dodatkowo nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska.
12. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
13. Użytkownik ma prawo:
-korzystania z pakietu biurowego
-korzystania z dostępu do Internetu
-ściągania plików do wyznaczonego katalogu po uprzednim uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza
-zapisania sporządzonego przez siebie pliku na nośniki własne. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.
14. Użytkownikowi nie wolno:
-instalować jakiegokolwiek oprogramowania,
-przeglądać w Internecie stron zawierających informacje o charakterze erotycznym, przedstawiających akty okrucieństwa i zgorszenia,
-kasować programów,
-korzystać z komputera w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
15. Każde dostrzeżone uszkodzenie komputera, sprzętu lub oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
16. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz tonera do drukarki.

II. SANKCJE REGULAMINOWE

Za szkody wynikłe z nieprawidłowego posługiwania się komputerem, samowolnej instalacji i kasowania zainstalowanego oprogramowania (w tym systemu operacyjnego) użytkownik płaci karę umowną zatwierdzoną przez Dyrektora. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. Swoich roszczeń Biblioteka dochodzi zgodnie z przepisami prawa.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim.Regulamin Działu Muzycznego

 

§ 1. Prawo korzystania

1. Z Działu Muzycznego mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
- okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
- zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2. Wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów muzycznych.

1. Dział Muzyczny udostępnia swoje zbiory na miejscu oraz wypożycza je na zewnątrz.
2. Wypożyczanie zbiorów muzycznych:
- jednorazowo można wypożyczyć 4 egzemplarze zbiorów muzycznych (płyty analogowe, taśmy magnetofonowe, książki) na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie,
- osobom niewidomym i niedowidzącym wypożycza się książkę mówioną (3 pozycje na miesiąc),
- wybrane pozycje czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza,
- bibliotekarz udziela informacji o zbiorach muzycznych, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 3. Przetrzymywanie zbiorów

1. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu zbiorów muzycznych pokrywa jego koszty według aktualnego cennika.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat za przetrzymanie zbiorów, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
3. Czytelnik, który nie uregulował swoich zobowiązań wobec biblioteki nie może korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1. Czytelnik korzystając z działu jest zobowiązany do poszanowania zbiorów muzycznych będących własnością biblioteki.
2. Korzystający powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia rejestrowane są na karcie zbiorów.
3. Za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbioru odpowiada czytelnik. Dokumenty dźwiękowe, których odtworzenie jest utrudnione ze względu na uszkodzenie powinny zostać odkupione przez czytelnika. Koszt drobnych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika pokrywa w całości czytelnik. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Czytelnik może za zgodą kierownika działu dostarczyć zamiast zagubionego lub zniszczonego zbioru egzemplarz nie mniejszej wartości, przydatny bibliotece.

§ 6. Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać bezpośrednio u Dyrektora Biblioteki.

§ 7. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo zawieszony a w szczególnie w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Działu Muzycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.